BCG Vaccine: After Care for Parents – Tuvaluan version

Te Suki Puipui BCG – Tausiga a matua ma oti te suki. Web-only information in Tuvaluan on how to look after the BCG vaccination site following immunisation against tuberculosis (TB).

E tausi pefea ne koe te koga ne suki i ei te suki puipui BCG

A mea e onoono koe ki ei manafai ko oti ne suki tau pepe i te suki BCG

I te 1-6 vaiaso, ka mafai o isi se pusaaga i te koga ne suki. E ‘tau o mafu i ne naai vaiaso.

Mai tua o te 6-12 vaiaso, te pusaaga ka mafai o fai pela me se tamaa palaaga. Kafai e tupu te mea tenei, e ‘tau o ‘tao a te mata o ia ki se koosi (gauze) ke sao se ea ki loto. Se fakapikigina ki se palasitaa.

Te palaaga ka mafai o oko ki te 3 masina te taimi e mafu i ei, kae ka mafai o tu i ei te fagata. Te mea nei se mea loa e masani.

E tausi pefea te koga ne suki

  • Tausi te sukiga ke maa kae malo
  • Kafai e fanaka se palaaga, ‘tao te mata ki se koosi ke isi se ea e sao ki loto.

​Sa kumi io me latite mata.Sa kumi io me latite mata.

 

Sa fakaoga ne sinu manogi, sinu mili io me ne laulakau i te mata.Sa fakaoga ne sinu manogi, sinu mili io me ne laulakau i te mata.

 

Sa fakapiki se palasitaa i luga i te mata.Sa fakapiki se palasitaa i luga i te mata.

 

Sa mili io me tolo te mata.Sa mili io me tolo te mata.

Kafai e isi ne ou maasalosalo io me manako koe ki ne fakamatalaga e uiga mo te TB io me ko te suki puipui BCG, fakamolemole fesokotaki ki te neesi o te ola lei (Public Health Nurse) e pili atu.

Kafai e isi ne au fesili io me ne maasalosalo mai tua o itula galue, fakamolemole telefoni ki te Healthline i te 0800 611 116.