Make Your Car Smokefree - Sāmoan version

Make Your Car Smokefree - Sāmoan version

HE Code: 
HE1803
Language: 
Format: 
Pamphlet A5
Publication date: 
1 September 2006
Revision date: 
July 2018
Status: Hard copies currently out of stock.
Leaflet in Sāmoan on keeping your car smokefree and not exposing passengers, especially children, to the risk of second-hand smoke, or to the negative example of smoking. Describes the risks of second-hand smoke, which can increase the likelihood of chest infections and contains many poisons known to cause cancer.

‘la taofia le ulaula i lau ta‘avale

‘O le ulaula i le ta‘avale e āfāina ai lua fānau ona:

  • ‘Ole‘ā latou miti‘ia ai asu o sikaleti a isi, ma o tamaiti latou te manavaina le asu o sikaleti a isi e sili atu ona latou ono maua i ni ma‘i e pei o fa‘ama‘i o le fatafata, taliga tutuli ma le ma‘i sela.
  • ‘O tupulaga talavou e iai a latou uō/‘āiga e ulaula e sili atu fo‘i ona ono ‘avea i latou ma tagata ulaula.

‘O le asu mai le sikaleti a isi i totonu o lau ta‘avale

‘O le asu mai le sikaleti a isi e āfua mai lea i le muli sikaleti ‘olo‘o ola fa‘apea ma le asu e feula mai e le tagata ulaula. ‘Olo‘o iai ma le sili atu i le 200 kasa ma isi vai ‘o‘ona, ‘o nisi e ono maua ai i le kanesa.

  • ‘O le tatalaina o fa‘amalama e lē mafai ona ‘ave‘ese ai le tele o kasa ma vai ‘o‘ona.
  • E tūmau pea kasa ma vai ‘o‘ona tusa lava pē ‘ua te‘a le asu ma le manogi.
  • E lē mafai ona ‘alofia e tamaiti le asu o sikaleti a isi ‘a‘o iai i totonu o le ta‘avale.

‘O ‘auala faigōfie e taofia ai le ulaula i lau ta‘avale

  • ‘Ia fai se tulāfono – e sā le ulaula i le ta‘avale i taimi ‘uma.
  • Fufulu le tālefulefu o lau ta‘avale.
  • ‘Ave‘ese le afi tutu sikaleti mai le ta‘avale.
  • Fa‘ailoa i isi tagata – fa‘apipi‘i se fa‘ailo “E Sā Ie Ulaula” i le fa‘amalama o lau ta‘avale.
  • Fai i lou ‘āiga e lagolago ‘oe i le taofia o le ulaula i lau ta‘avale.

‘la ‘avea ‘oe ma fa‘ata‘ita‘iga lelei ma ‘aua ne‘i ulaula ‘a‘o iai tamaiti i so‘o se taimi. E fa‘aitiitia ai le ‘avea o i latou ma tagata ulaula.

www.smokefree.org.nz/secondhandsmoke