Year 7 Immunisation for Tetanus, Diphtheria and Whooping Cough (Pertussis) (BOOSTRIX™ vaccine) - Cook Islands Māori version

Te patia‘anga paruru (immunisation) o te tamariki o te 7 Mataiti i te apii. Web-only information in Cook Islands Māori for parents and guardians, which explains about immunisation of Year 7 students to boost their protection against tetanus, diphtheria and whooping cough (pertussis). NOTE: Parents and guardians will also need HE1312, the full consent form (English only).

Te patia‘anga paruru (immunisation) o te tamariki o te 7 Mataiti i te apii

Te Boostrix – e patia‘anga paruru teia kia matutu atu te turanga paruru o taau tamaiti no te arai i te maki tetanati (tetanus), te maki tipiteria (diphtheria), e te maki mare tötö (whooping cough/pertussis)

Te pēpa a te apii no te oronga tika‘anga

Ka oronga‘ia i te apii, te patia‘anga paruru akamatutu atu ma te kore e tutaki, ki te au tamariki apii o te 7 mataiti, ei ravenga i te paruru ia ratou kia kore e roko‘ia e te maki piri o te tetanati (tetanus), o te tipiteria (diphtheria), e te mare tōtō (pertussis). E kapiki katoa ia ana teia patia‘anga paruru e, ko te Boostrix, no te patia‘anga o te mataiti 11 e pera katoa te Tdap.

Na te au tuatua akakitekite akamarama i runga i te au kapi aru mai i teia, e tauturu ia koe i te akapapu e me ka anoano koe i taau tamaiti kia patia paruru‘ia i te apii.

Me ka tika, tatau marie meitaki ia teia pēpa akakitekite akamarama, ma te uriuri manako kapiti korua ko taau tamaiti. Me rauka ta korua tika‘anga, me ka tika, táina‘ia te fōmu vevete, ka akaoki atu ei i te reira ki te apii.

Me ka tika, tāina‘ia te fōmu, ka akaoki atu ei i te reira ki te apii.

Eaa te au maki kino?

Te tetanati (Tetanus)

Ka tupu te maki tetanati na roto i te motu, me kore ra, i te pakiko o te kopapa. Ka riro teia i te akaketaketa e te akauti poitirere i te au uaua. Penei, ka arapaki te reira i te au uaua akaea a‘o.

Te tipiteria (Diphtheria)

Ko te karaponga te ka akakino‘ia e te tipiteria, e ka ngata te akaea reva a‘o e te apuku. Penei, ka tupu katoa te kino ki te au ko‘u uaua rikiriki, ki te au uaua, ki te pukuatu e te pakiri.

Te mare totō (Whooping cough [pertussis])

Ka ravekino teia maki piri i te au ara akaea reva a‘o (breathing tubes). Ko te tamariki tei tu‘ia e teia maki, penei ka ruaki ratou e ka ngata i te akaea me mare ratou.

Eaa te vairakau vekisini (vaccine), e, eaa te tumu i oronga‘ia ai teia?

I te 7 o te mataiti o te tamariki i te apii (te uki tamariki 10 ki te 12 mataiti), ko ratou te oronga‘ia ana te patia‘anga paruru vairakau vekisini FIRI no te maki tetanati (tetanus), tipiteria (diphtheria) e te mare totō. E kapiki‘ia ana teia vairakau vekisini e, e Boostrix.

I Nu Tireni nei, ko te au pepe (e ono o ratou epetoma, e te au pepe e toru marama e te rima marama) e te au tamariki rikiriki (e a o ratou mataiti) te ka oronga‘ia te patia‘anga paruru, kia kore ratou e roko‘ia e te maki tetanati (tetanus), tipiteria (diphtheria), e te mare totō (whooping cough [pertussis]).

Me pakari aere mai te tamariki, ka ngaro marie teia turanga paruru, no reira te au tauira apii 7 mataiti e anoano‘ia ai kia raveia te patia‘anga paruru o te vairakau Boostrix, ei ravenga kia matutu atu te turanga paruru ia ratou no teia au maki e toru.

E akapeea ana te vairakau vekisini i te angaanga anga?

Ka riro te vairakau vekisini i te tauturu i te tuanga paruru o te kopapa (immune system) i te maani i tana uaorai ravenga paruru kia kore teia au maki kino e toru e tomo mai ki roto i te kopapa.

Mei tea‘a te tu o te turanga meitaki o te vairakau vekisini?

I muri ake i teia patia‘anga paruru akamatutu atu turanga, tei runga atu i te 97 patene te aronga te ka paruru‘ia kia kore e tu‘ia e te maki tetanati e te tipiteria, e mei te 84 petene aronga te ka paruru‘ia kia kore e tu‘ia e te mare totō.

Mei te 20 mataiti te roa o te turanga paruru i te arai i te maki tetanati, e te maki tipiteria. Mei te 10 mataiti te roa o te turanga paruru i te arai i te maki mare tōtō. Ina ra, penei, ka akamata te ngaro (te iti mai) i te turanga paruru me pou te 5 mataiti.

E akapeea ana te vairakau vekisini me oronga‘ia?

Okotai patia e raveia ana ki runga i te rima vaitata atu ki te pakuivi.

Eaa te ka tupu i muri ake i te oti‘anga te patia‘anga?

Te au turanga, penei, te ka tupu ake

Mei te au patia‘anga paruru katoatoa, penei, ka mamae te rima o taau tamaiti, ka akamura, ka mamae e ka akaea te ngai i patia‘ia. Ka pou te ra okotai, me kore ra tere atu, i teia au turanga e tupu putuputu ana.

E tupu ana te turanga kino atu o te au ngai e patia‘ia ana ki tetai 2 aronga i roto i te anere tangata, me patia‘ia ki te vairakau vekisini.

Ko tetai au turanga ke atu, penei te ka tupu:

 • ka akamura, ka akaea, ka akapuku marokiakia, ka mamae ua rai, ka akamura pakia, me kore ra, ka mangio te ngai i patia‘ia, me kore ra, ka akamura akapukupuku (rash) te pakiri
 • ka piva‘ia (ka akaveravera aia)
 • kare aia e matepongi, ka akatoto‘a ruaki (ka aka‘apikepike maki), ka ruaki
 • ka noo manamanata aia (kare aia e meitaki ana, ka mamae i te au tu mamae).

Kare te au turanga taukore kino pakari e tupu putuputu ana

Kare te au turanga taukore kino pakari o te patia‘anga paruru e tupu putuputu ana. I tetai au tuatau ua, me atui te vairakau vekisini ki tetai turanga ngata o te uaua o te rima (te brachial plexus neuropathy).

Ko te turanga taukore kino e tupu ana tei kapiki‘ia e, ko te anaphylaxis, kare katoa teia e tupu putuputu ana, e ka tupu teia i tetai nga miniti ua i te oti anga te patia‘anga paruru o te vairakau vekisini i te raveia. Kua tereni ia te au neti o te angaanga rapakau iti tangata kia kite ratou e, kua karape ratou i te ravenga no teia turanga me tupu ake.

Ka akara tiaki marie te neti o te katoatoa i taau tamaiti no tetai 20 miniti, me oti tona patia‘anga paruru i te raveia. E tuanga angaanga tinamou teia e raveia ana no tetai ua atu patia‘anga paruru. Ka oronga katoa atu te neti i tetai fomu ki taau tamaiti, te ka akakite atu i te ngai (me ko te rima kaui, me kore ra, ko te rima katau) i patia‘ia, e te tuatau i raveia ai te patia‘anga paruru.

Te uiui‘anga o te au uianga, e te ripoti‘anga i te au manako manamanata

E aravei atu koe i to kotou taote kopu tangata, te neti angaanga, me kore ra, te neti rapaku maki, me e au manako manamanata toou no te turanga ora‘anga o taau tamaiti i te oti‘anga tona patia‘anga paruru.

E mea puapinga maata kia akakite koe ki to kotou taote kopu tangata, ki te neti angaanga, me kore ra, ki te neti rapakau maki, i te au turanga taukore poitirere tei tupu i te oti‘anga te patia‘anga paruru. Me ka ekoko koe no te kare i papu meitaki ia koe e, me no te vairakau vekisini i tupu ei te akairo turanga taukore, e komakoma atu koe ki to kotou taote kopu tangata, me kore ra, ki te neti angaanga.

Ko te tika‘anga ra, ka ripoti te aronga angaanga rapakau i te au turanga taukore te ka tupu ake me oti te patia‘anga paruru i te raveia, ki te Punanga o te Au Turanga Kino te ka Akara Matatio Matakite‘ia (Centre for Adverse Reactions Monitoring [CARM]). Ka rauka katoa ia koe i te ripoti i teia ki te i-mere carmnz@otago.ac.nz a te CARM, me kore ra, i te akaki i te fomu ripoti i runga i te roro uira atuitui a te CARM: http://www.otago.ac.nz/carm

No tetai au tuatua akakitekite akamarama akaou no te vairakau vekisini, akara‘ia atu te tuatua akakitekite akamarama a te Kou‘anga Tuatua Akakitekite o te Vairakau (Summary Consumer Medicine Information), tena tei te kapi openga, me kore ra, kapiki‘ia atu te putuputu‘anga Punanga Oronga Tuatua Tauturu Akamarama no te Patia‘anga Paruru (Immunisation Advisory Centre [IMAC]) i runga i te numero 0800 IMMUNE (0800 466 863).

Tei ea te ngai e rauka mai ei tetai au tuatua akakitekite akamarama akaou mai no teia?

 • E komakoma atu koe ki te neti tutaka, me kore ra, ki to kotou taote kopu tangata, me kore ra, ki te neti angaanga.
 • Atoro‘ia atu te roro uira atuitui www.health.govt.nz/immunisation no tetai kiripi vitio, e no tetai au tuatua akakitekite akaou mai no vekisini.
 • Kapiki‘ia te founu firi IMAC numero 0800 IMMUNE (0800 466 863), me kore ra, atoro‘ia atu te roro uira atuitui www.immune.org.nz

Aravei viviki ia atu te neti rapakau maki me ka anoano koe i tetai au tuatua akakitekite akamarama akaou mai no te akaki‘anga i te fomu oronga tika‘anga a te apii, me kore ra, me ka inangaro koe i teia tuatua akakitekite akamarama i roto i tetai reo ke mai.

Ko‘u‘anga Tuatua Akakitekite o te Vairakau Tangata (Summary Consumer Medicine Information)

Ko te vairakau vekisini (vaccine) Boostrix te tā-angaanga‘ia ana no te au patia‘anga no te akamaata atu i te kimi ravenga i te paruru kia kore te maki tetanati (tetanus), tipiteria (diphtheria), e te mare totō (whooping cough [pertussis]) e tupu. E kapiki‘ia ana te vairakau vekisini Boostrix i tetai taime e, e Tdap, (te tetanati/tipiteria/aserura pertussis).

Ko te au tuanga e angaanga ana i roto i te Boostrix, e au tuanga kare e maki piri o roto (non-infectious substances) mei roto mai i te maki tetanati (tetanus) e te au manumanu rikiriki o te maki tipiteria (diphtheria) e te au porotini (proteins) tei ma meitaki akaou mei roto mai i te au manumanu rikiriki o te pertussis. Kare te vairakau vekisini e akatupu ana i teia au maki kino.

I roto i te vaito 0.5 ml o te vairakau Boostrix, e 2.5Lf tuanga o te diphtheria toxoid, e 5Lf tuanga o te tetanus toxoid, e te au pertussis antigens: e 8 micrograms (mcg) o te pertussis toxoid, e 8 mcg o te filamentous haemagglutinin e te vaito 2.5 mcg o te pertactin.

Tei roto katoa i te au vaito 0.5 ml te au tuanga rikiriki o te aruminiumu (ko te aruminiumu hydroxide e te aruminiumu phosphate teia), e 2-phenoxyethanol, te miti (sodium chloride) e te vai. Tei roto katoa teia au tuanga apinga katoatoa i tetai au vairakau e tetai au vairakau vekisini ke mai.

Kare taau tamaiti e tau kia patia‘ia ki te vairakau vekisini mei te mea e, e tupu ana te turanga taukore kiaia (allergy) no te Boostrix, me kore ra, no tetai o te au apinga rikiriki i roto i te vairakau vekisini.

Kare taau tamaiti e tau kia patia‘ia ki te vairakau vekisini Boostrix mei te mea e:

 • kua tupu ana te toto aka‘kurukuru kiaia, me kore ra, kua roko‘ia ana aia e te manamanata i tona mero ūira roro (nervous system) i muri ake i tetai au patia‘anga paruru no te maki tipiteria (diphtheria) e te/me kore ra, no te maki tetanati (tetanus), tei raveia i mua atu
 • e maki piri kino tona i te reira taime e kua teitei tona vaito reva (temperature)
 • kua tupu ana te maki akaea kino pakari (inflammation)/maki piri i roto i tona roro, tei tupu i te au ra e itu i muri ake i tona patia‘anga paruru ki te vairakau vekisini no te mare totō (pertussis vaccine)
 • e turanga turorirori kino to tona mero ūira roro (neurologicaldisorder).

Ko tetai au turanga e tupu putuputu ana, penei, ka takapini i te ngai i patia‘ia ana, mei te mamae, te akamura, te akaea, me kore ra, te uri kerekere, e pera katoa e, ka aka‘apikepike maki (te fiva, te akaruaki, te au mamae e te au tu mamae ngata).

Ko tetai au kino te ka tupu, mei te rauka-kore i te kopapa i te ariki i tetai au apinga, penei, kare teia au turanga e tupu putuputu. Tei roto i te Tuatua Akakitekite o te Vairakau Tangata (Consumer Medicine Information) teia au turanga kino penei te ka tupu ake, e pera katoa te Akapapa‘anga (Datasheet) a te Medsafe, i runga i te roro uira atuitui www.medsafe.govt.nz

Me ka tupu ake tetai au turanga tuke takiri, me kore ra, au akairo kino pakari i muri ake i te patia‘anga o te vairakau Boostrix, me ka tika, aravei viviki ia atu toou taote, me kore ra, tetai o te aronga angaanga rapakau maki.

Me kua tu‘ia taau tamaiti e tetai o teia au turanga, me ka tika, uriuri manako‘ia atu te patia‘anga paruru (immunisation) ki toou taote kopu tangata, ki te neti angaanga, me kore ra, ki te neti rapakau maki, i mua ake ka oronga ai koe i taau tika kia raveia teia me:

 • te ta‘eta‘e ua ra tona toto
 • e turanga ngata tona me arapaki‘ia (mei tera ra e, kua tu‘ia taau tamaiti e te HIV)
 • e maki roro, me kore ra, e maki piri tei tupu ki tona mero ūira roro (nervous system), mei te maki uti (epilepsy), me kore ra, ka utiuti ketaketa poitirere te kopapa o te akairo fiva, (te au uti‘anga tupu viviki poitere/te au uti‘anga no te fiva kino maata)
 • e au turanga taukore (allergies) tei tupu no te rauka kore i te kopapa i te ariki i tetai au vairakau ke, me kore ra, i tetai au mea ke mei te vai karakara akakarakara apinga (dye), te kai, e te au apinga akanoo kia vai meitaki ua te kai (preservatives)
 • e turanga kino tei tupu ana i muri ake i tetai patia‘anga o te vairakau vekisini (vaccine) e tetanati (tetanus), e tipiteria (diphtheria) e te/me kore ra, e pertussis to roto
 • e au vairakau ke, me kore ra, e au vairakau vekisini (vaccine) kete oronga‘ia ra kiaia
 • kare e vairakau vekisini ioronga‘ia ana kiaia no tona maki tetanati (tetanus), tipiteria (diphtheria), me kore ra, te pertussis, me kore ra, kare i pou meitaki te tuatau no tona au patia‘anga.

Na te tika a te taote (prescription) e rauka mai ei te vairakau Boostrix. E turanga meitaki e te kino katoa to te au vairakau. E komakoma atu koe ki to kotou taote kopu tangata, ki te neti angaanga, me kore ra, ki te neti rapakau maki, kia kite koe i te au mea meitaki e te au mea kino o teia vairakau vekisini (vaccine).

Tena te au tuatua akakitekite akamarama ki te katoatoa tei runga i te roro uira atuitui i ko i te Medsafe: www.medsafe.govt.nz

Toou au tika‘anga

Tei raro ake i te ture akateretere‘anga a te Akanoonoo‘anga o te Angaanga Oronga Tauturu Rapakau no te Tangata e te Aronga Pakipakitai (The Code of Health and Disability Services Consumers‘ Rights), te au angaanga rapakau no te aronga maki, e te aronga pakipakitai katoatoa o Nu Tireni nei. No tetai au tuatua akakitekite akamarama akaou mai, atoro ia atu te roro uira www.hdc.org.nz, me kore ra, kapiki ia te numero 0800 555 050.

Paraivete (Privacy)

Penei, kua oronga te au apii i tetai au tuatua akakitekite akamarama, mei te au ingoa o te au tauira apii, to ratou au numero pi‘a apii, to ratou au ra anau‘anga, to ratou au ātereti, e to ratou au turanga ipukarea o to ratou iti tangata (ethnicities). Ko te tika‘anga ra, ka na mua te apii i te akakite atu i teia kia koe, ka rave ei ratou i te reira. Na teia tuatua akakitekite akamarama, kapiti atu ki taau tuatua akakitekite akamarama i runga i teia fomu oronga tika naau, e tauturu i te akateretere i te porokaramu o te patia‘anga paruru.

Ka rekoti‘ia te au tuatua akakitekite akamarama i runga i teia fomu oronga tika‘anga, e te au tuatua katoatoa o te au patia‘anga paruru tātakitai tei raveia, me kore ra, tei patoi‘ia, ki runga i tetai akateretere‘anga tei akanoo‘ia no te aronga maki, e mou ra to kotou kopapa rapakau maata o te moti‘a (district health board) e ka tuku‘ia atu tetai pae o teia ki te Retita Basileia no te Patia‘anga Paruru (National Immunisation Register).

Ka ta-angaanga te au kopapa moti‘a rapakau maki i te au akapapa‘anga tei akanoo‘ia no te aronga maki, no te rekoti‘anga i te tuatua o te au turanga maki. Ko te putuputu‘anga Retita Basileia no te Patia‘anga Paruru te ngai e vai ei te akapapa‘anga o te au tuatua, e ka vai te reira ki ko i te Minitiri o te Rapakau. Kua rekoti‘ia ki roto i te retita te au patia‘anga paruru tei raveia ki te au tamariki o Nu Tireni nei, e pera katoa ki te aronga tei tuku‘ia ratou ki runga i tetai akapapa‘anga tuke o te patia‘anga paruru.

Ko te au tuatua akakitekite akamarama katoatoa i runga i te fōmu oronga tika‘anga, te au akateretere‘anga tei akanoo‘ia no te aronga maki, e pera katoa te putuputu‘anga Retita Basileia no te Patia‘anga Paruru, na te ture o te Tuatua Akakitekite Akamarama Muna Ngaro o te Rapakau (Health Information Privacy Code) e paruru i te katoatoa. Ko te aronga ua o te angaanga rapakau tei oronga‘ia te tika kia ratou, te ka tika‘ia kia kite, kia ta-angaanga, me kore ra, kia tieni i teia i te au tuatua o teia. Ina ra, ka tika‘ia koe kia akara i te au tuatua akakitekite akamarama o taau tamaiti, e te akatano i tetai au tuatua. Me ka anoano koe i te rave i te reira, na roto i te kapiki atu anga i toou neti, taote, me kore ra, te punanga rapakau (health centre).

Ka ta-angaanga te au neti rapakau maki i te au tuatua akakitekite akamarama i runga i te fomu oronga tika‘anga, to te akateretere‘anga tei akanoo‘ia no te aronga maki, e pera katoa to roto i te Retita Basileia no te Patia‘anga Paruru:

 • no te aravei atu anga i to kotou taote kopu tangata, me kore ra, i te punanga rapakau, me ka anoano ake ratou kia pāpu ia ratou te au patia‘anga paruru tei oti i te raveia ki taau tamaiti
 • me e au turanga maki to taau tamaiti
 • no te akakite atu ki te apii e, me kua oti, me kare i oti taau tamaiti i te patia paruru‘ia
 • no te akarakara akatano meitaki i teia porokaramu patia‘anga paruru no te parani‘anga i te au porokaramu no te au tuatau ki mua, me kore ra
 • no te tuku i taau tamaiti ki ko i to kotou taote kopu tangata, me kore ra, ki ko i te netiangaanga, kia patia‘ia aia, mei te mea e, kare aia i patia‘ia ana i te apii.

Ko te au tuatua akakitekite akamarama te kare e akaari mai i te tamaiti nona te reira tuatua, ka tā-angaanga‘ia te reira no te akakoro‘anga kimi kite ou oonu akaou atu (research), me kore ra, no te parani‘anga i tetai au angaanga ou oronga tauturu (new services).

No tetai au tuatua akakitekite akamarama akaou mai no runga i te tu‘atu‘a anga o te au akapapa‘anga ingoa o te tamariki apii, te turanga paraivete, e te tā-angaanga anga i te au tuatua akakitekite akamarama, e akara atu koe i te reira ki roto i te politi (policy) o te turanga paraivete a to kotou kopapa rapakau maata o te moti‘a. Me e au ui‘anga taau no runga i te turanga paraivete, ka rauka ia koe i te i-mere i te enquiries@privacy.org.nz, me kore ra, i te kapiki i te numero firi o te Komisina Muna Ngaro, 0800 803 909.