You and Your Teenager – Cook Islands Māori version

You and Your Teenager – Cook Islands Māori version

HE Code: 
HE1710
Also available in: 
Format: 
Leaflet A4 (online only)
Publication date: 
1 May 2009
Order free copies:
Information in Cook Islands Māori about safe sexual practices. For parents and caregivers to discuss with teenagers.

Ko Koe e Taau Tama Mapu

Pupu‘i ki te niu, raranga ki te vaka, tiranga ki te karakia, ka eke ia ngaru e Iro.

E mea mataora me riro mai koe ei metua, inara me akara tatou, kare teia i te angaanga mama ua. Ka vai rai te au timata anga iakoe e utuutu nei i taau tama mapu, e i tetai taime ka tupu katoa te taitaia. I tetai taime ka ekoko katoa koe e me te iki nei taau tama i te au kaveinga tau e pera te piri katoa ki te pupu aronga meitaki.

Te papu kore nei te au mapu o teia tuatau no te au karere te tuku ia mai nei kia ratou no runga i te pirianga inangaro (sexuality) mei te tuanga media (ratio, tv, nuti peapa e te vai atura), te au putuputu anga mapu, tona uki taeake, tona ngutuare tangata e pera te au akonoanga pure. E tupu ana te manamanata me taiku ia teia tumu manako e i tetai taime ka ngata te au metua i te uriuri tuatua no teia ki ta ratou tama.

Kua akatupu ia teia kapi tuatua ei tauturu ia kotou te au metua no te akamaramarama anga i te au mapu kia paruru ia ratou.

E mea ngata te uriuri anga i tetai au tuatua ki taau tama, ki runga tikai i te pirianga kopapa (sex). Kare tatou i apii ia ana i te tuatua ua ia teia ki to tatou au metua no te tu o to tatou tupuanga ora‘anga. I teianei ra, te maata nei te au mapu e rave vave nei i teia peu ma te kore e akamanako na mua, i tei tau kia rave ratou.

Penei ka anoano ia tetai tuatau va no te au mapu i te akamanako no runga i te au mea tei puapinga ia kia ratou i roto i te oraanga mei te pirianga kopapa (sex) e te pirianga inangaro (sexuality) e pera te au mea e akamaru nei i to ratou au ngakau i mua ake ratou ka o atu ei ki te pirianga kopapa.

Ka anoano ia e kia kite te au mapu e, e mea MEITAKI te patoi ki te pirianga kopapa e, e meitaki katoa te tiaki anga kia papa meitaki ratou. Inara ka anoano katoa ia kia kite ratou i te paruru ia ratou me ka iki ake ratou i te piri kopapa.

Me iki te au mapu Patipika i te piri kopapa ma te kore e paruru ia, ka o atu ratou ki te au ravenga no te nui me kore ra maki piri (STI).

  • E maata atu te uki tamariki 15 ki te 19 mataiti, tei tu‘ia e te maki STIs, i te uki o te aronga pakari atu ia ratou.
  • Tei runga atu te numero o te au mapu tei kitea ia mai e, kua tu‘ia i te taime okotia, mei te rua, me kore ra, maata atu, i te maki kino, koia oki, te STI.

E ravenga puapinga te komakoma ki ta tatou anau mapu o Nu Tireni nei, no te pirianga kopapa tane/vaine tau, kia kore te maki kino, o te au STI, e maata atu. Ko te akakoro‘anga o teia kapi pepa akakitekite, mari ra, no te oronga atu i tetai au ravenga kia komakoma atu koe ki taau tama mapu, me kare ra, no te ngai taau ka aere i te tiki tuatua tauturu akamarama no te pirianga kopapa tane/vaine kia kore e tupu te to-nui tei kore i akakoro ia, e pera katoa te maki kino, te au STI.

Te tumu i puapinga ei te tuatua no runga i

  • Te totoa nei te au maki piri (STI) ki runga i te uki mapu
  • Ka tupu mai te nui parani kore
  • Kua maata katoa mai te tare o te aronga tei tu ia e te maki HIV
  • Ka riro te maki piri (STI) i te tamate i toou tikaanga anau tamariki (kia kore koe e anau) me kare ka tupu mai te manamanata i toou tuatau nui e pera katoa te anauanga
  • Ka pakari te mamae e ka tae te pirau, ka mangio e ka tae te toto
  • Ka iti mai te ravenga no te tu ia anga e te maki piri (STI) e te HIV me tamou ia te kiri paruru (condom) i te tuatau piri.

Ka akapeea koe i te tauturu anga i taau mapu kia paruru ia ratou

Akarakara i toou uaorai au tu

Kare i te mea mama te tuatua ki taau tama mapu no runga i te pirianga kopapa. Me ka mama iakoe i te tuatua ki taau mapu no te pirianga kopapa, te vai nei tetai au ravenga no te tauturu iakoe. Me kare, e akakite atu i toou manako ki toou oa irinaki ia, te kopu tangata, te taote me kare te orometua.

Uriuri ia te au manako maata

Kua kite ainei taau mapu i toou manako no runga i te pirianga kopapa i mua ake ka akaipoipo ei, me kare te nuianga mapu tamariki? I toou manako, ka akapeea taau mapu i roto i teia tu oraanga? Kua kite ainei ratou no runga i te au ravenga paruru i roto i te pirianga kopapa? E maata uatu te au uianga tei piri atu ki teia.

Penei kua kite ratou e ka tauturu koe ia ratou i roto i ta ratou apii kia rauka mai tetai ngai angaanga puapinga, inara ka akapeea te pirianga mapu te ka taki atu ki te pirianga kopapa.

Noatu e te umuumu ia nei te au mapu kia kite no runga i te turanga o te au STI, ka anoano katoa ia kia paruru ia ratou i roto i te tuatau piri, e mea puapinga kia akamarama koe ia ratou no runga i te au pirianga inangaro tei na roto katoa ia te akono meitaki, te manako anga tau e te apainga. Na te uriuri anga i te mako ngakau no runga ite pirianga inangaro ki taau mapu, ka papa marama meitaki aia no te ikianga tau a muri atu e pera te paruru iaia uaorai.

Uianga e te pauanga

Eaa te STI?

E totoa ana te STI me kore maki piri i te tuatau pirianga kopapa. E riro ana te kiri paruru i te paruru ia koe mei te au maki piri mei te chlamydia e te gonorrhoea e te au manumanu mei te HIV. E pakari te mamae o te au STI e ka taki atu kia kore koe e anau tamariki, ka tu ia koe e te maki Cancer e tetai au maki kikino. Ka tae te pirau, ka mangio e ka tae te toto, me kore, kare takiri ona mamae e kare katoa ona akairo.

Kia rauka te paruru meitaki, e tamou ua i te kiri paruru i te au taime piri ravarai.

Ka tupu ainei te inangaro o taku mapu i te piri me tuatua atu au no runga i te meitaki o te kiri paruru?

Kare, kare teia e riro i te akatupu i to ratou inangaro kia piri me kore kia maata to ratou pirianga kopapa. Inara, ka maata mai to ratou inangaro i te tamou i te kiri paruru e ua ake ka piri ei ratou, kia paruru ia ratou mei te au maki piri STI.

Eaa te maata o te au mapu e piri nei?

I roto i te tātā akapapa‘anga o Te Akara‘anga i te Ora‘anga o te Mapu, Mataiti 2007 (2007 Youth Health Survey) o te tamariki apii, e 38% tamariki tamaroa, e, e 35% tamariki tamaine[1] i akakite e, kua piri kopapa tane/vaine ana ratou.

Eaa ra i kare ei koe e akakitekite i te kopaeanga?

E mea tau e kia turuturu koe i te au mapu tei tuku i to ratou manako kia akaroa iatu me kore arai i to ratou oraanga mei to te pirianga kopapa. Ka anoano ia te paruru no ratou tei rave i te piri kopapa kia iti mai to ratou ravenga no te tuia e te maki piri STI.

Ko te rave i te au apii akamarama e manganui ki te anau mapu, kia tapapa marie ratou, auraka e rapurapu i te rave i te pirianga kopapa tane/vaine, te ravenga puapinga rava atu kia raveia. Kapiti katoa mai ki te reira, te vaerua maroiroi i te kopae atu auraka kia rave i te reira, e pera katoa te au akamarama‘anga no te au ravenga paruru e te au tuatua akamatakite, te ka riro i te akaiti mai i te pirianga kopapa, e/me kare ra, i te akamaata atu i te ta-angaanga i te au apinga paruru[2] .

Kare ainei e na te metua te tuanga i te apii i te tamariki no te oraanga piri kopapa?

E tuanga puapinga ta te au metua i te apii anga i te au mapu no runga i te ora‘anga pirianga kopapa tane/vaine (sexual health), kua kite ra tatou e, ka rauka tetai au tuatua no teia, mei tetai au ngai ke mai, penei i te apii, (ko teia oki tetai o te au apii i roto i te karikurama apii), penei i te au taeake, e te roro ūira ātuitui. Me rave kapiti ra te au metua, te au apii, e te katoatoa o te oire tangata, i te apii i te anau mapu no teia i te ora‘anga piri kopapa tane/vaine, e puapinga ia ai te reira.

No tetai au akakitekiteanga

E maata te au ngai ka rauka mai ei te tuatua tauturu no te pirianga kopapa e te pirianga inangaro tei akanoo no te au mapu. Tei roto katoa i teia te tuatua no te au maki piri e te ravenga no te paruru anga meitaki.

Aravei atu i toou kiriniki Family Planning me kare Sexual Health Service. E maata te au apinga akakitekite a te Family Planning no te tauturu i te au metua e te au mapu mei:

Parents – talking with your kids about sex – e puka rikiriki no te au ngutuare tangata no te tu ka apii atu ei koe i taau tamariki mei te 8 ki te 14 mataiti no runga i te pirianga kopapa.

The Word – no te au mapu, e au tuatua pauanga no tetai au uianga ta te au mapu e ui ana no te piri kopapa, turanga inangaro e te pirianga.

Your Choice – no te au mapu pakari, e akara anga i ta te au mapu o Nuti Reni i akakitekite no runga i te piri kopapa, pirianga ngutuare, manako taii, te kai maruana e te kai kava.

No tetai au akakitekiteanga

Akara i taau puka tereponi no teia au ngai vaitata mai kia koe:


[1] Adolescent Health Research Group. (2008). The Health and Wellbeing of Secondary School Students in New Zealand: Initial Findings. Auckland: The University of Auckland.

[2] Stover D. (2007). Should we be teaching sex education or sexual abstinence? Education Digest.