BCG Vaccine: After Care for Parents - Kiribati (Gilbertese) version

Te iti ae te BCG. Te tararua imwin te iti: ibukiia kaaro. Information in Kiribati (Gilbertese) on how to look after the BCG vaccination site following immunisation against tuberculosis (TB).

E kanga aron kawakinan natim imwin itinakina nte BCG

Tera ae e na kantaningaaki imwin itinakin natim nte BCG

Inanon 1–6 te wiki, e na bauraura te tabo are e itinaki. Aio e riai ni mao inanon tabeua te wiki.

I mwin 6–12 te wiiki, e na kinaka mwin te tabo are itinaki. Ngkana e reke aei, rabuna te tabo are e itinaki n te kooti n te aro ae ena reke naba rinin te ang teutana nako nanona. Tai kamanenaa te buratita ae nimnim.

E kona n reke teniua te namakaina imain maon te kinaka, ao ni kona n riki bwa te mwaka ae uarereke. Aei bon arona.

E kanga aron tararuaan te tabo are e itinaki?

  • Kakaitiaka raoi te tabo are e itinaki ao kamwaua n taai nako.
  • Ngkana e kinaka, rabunna n te kooti ao karekea rinin te ang teutana.

Tai koona ke n kaakaara te tabo are e itinaki.Tai koona ke n kaakaara te tabo are e itinaki.

Tai kamanenai kabira, ke te bwa, ke te bwainaoraki man te aroka i aon te tabo are itinaki.Tai kamanenai kabira, ke te bwa, ke te bwainaoraki man te aroka i aon te tabo are itinaki.

Tai katokaa te buratita ae nimnim iaon te tabo are e itinaki.Tai katokaa te buratita ae nimnim iaon te tabo are e itinaki.

​Tai bubuia ke n riringa te tabo are e itinaki.Tai bubuia ke n riringa te tabo are e itinaki.

Ngkana iai am kaangaanga ke ko kainnanoa rongorongon taekan te kangenge ke te iti ae te BCG, taiaoka n reitaki ma am Neeti are tabena Tararuaan Maurin te Botanaomata.

Ibukin titiraki tabeua ke kanganga iroum imwin te aoa ni mwakuri taiaoka reitaki ma te Healthline n te nambwa 0800 611 116.